Disclaimer

De website www.orthoalmelo.nl is geschreven en samengesteld door Cesar Oey, orthodontist van Orthodontistenpraktijk Twente. De informatie is gebaseerd op zijn mening, die op ervaring en huidige wetenschappelijke inzichten berust. De webite wordt regelmatig geactualiseerd.

De informatie op de website is zorgvuldig verzameld, verwerkt en weergegeven. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Orthodontistenpraktijk Twente, de orthodontist, medewerkers, de auteurs, de vormgevers, de samenstellers, de fotografen, de webdesigner en enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontistenpraktijk Twente pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie. Het opstellen en uitvoeren van een orthodontisch behandelplan is individueel maatwerk, dat het beste door een orthodontist kan worden gedaan. Alleen deze specialist, die hier als orthodontist toe is opgeleid en voldoende orthodontische ervaring heeft opgedaan, beschikt over deze kennis en kunde en is in staat om de snel voortschrijdende ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en verantwoorde keuzes uit diagnostische verrichtingen en behandelopties te maken en deze behandelingen deskundig uit te voeren.

www.orthoalmelo.nl
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en samensteller.